ارتوپدی oppo » زانو بند

1021
220,000 تومان
close1021
کاربرد محصول - پیچ خوردگی/کشیدگی رباط زانو - زانوی ضعیف - التهاب مفصل - بی ثباتی کشکک زانو
2022
150,000 تومان
close2022
کاربرد محصول - پیچ خوردن/کشیدگی خفیف - زانوهای ضعیف
1024
195,000 تومان
close1024
کاربرد محصول - پیچ خوردگی/کشیدگی خفیف رباط زانو - زانوی ضعیف -التهاب مفصل
1023
185,000 تومان
close1023
کاربرد محصول - پیچ خوردگی/کشیدگی خفیف رباط زانو - زانوی ضعیف - التهاب مفصل
4039
1,050,000 تومان
close4039
کاربرد محصول - پس از عمل جراحی - بلافاصله پس از باز کردن گچ پا
4030
560,000 تومان
close4030
کاربرد محصول - بعد از عمل جراحی - انقباض عضلانی
1028
400,000 تومان
close1028
کاربرد محصول - بی ثباتی،کجی و نیمه دررفتگی کشکک - نرمی غضروف - بعد از عمل جراحی
تمام شد
2233
230,000 تومان
close2233
کاربرد محصول - زانوهای ضعیف - کشیدگی/پیچ خوردن زانو
تمام شد
1230
300,000 تومان
close1230
کاربرد محصول - کج شدن/نیمه دررفتگی کشکک - آسیب رباط جانبی - آسیب رباط صلیبی - کشیدگی/پیچ ...
تمام شد
4139
1,050,000 تومان
close4139
کاربرد محصول - پس از عمل جراحی - آسیب دیدگی رباط جانبی - آسیب دیدگی رباط صلیبی - بی ثباتی ...