ارتوپدی oppo » مچ بند دست

1084
250,000 تومان
close1084
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ دست - آسیب دیدگی کف دست - پیچ خوردگی خفیف شست
1088
280,000 تومان
close1088
کاربرد محصول -بیماری De Quervain - بی ثباتی انگشت شست - مچ ضعیف
1083
120,000 تومان
close1083
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ - مچ های ضعیف
2184
180,000 تومان
close2184
کاربرد محصول - مچ و شست ضعیف - کشیدگی/پیچ خوردن مچ دست
1081
115,000 تومان
close1081
کاربرد محصول - پیچیدگی مچ - مچ های ضعیف
2288
350,000 تومان
close2288
کاربرد محصول - شکستگی - بعد از عمل جراحی
1082
250,000 تومان
close1082
کاربرد محصول - سندرم تونل مچ دست - پس از آسیب دیدگی
تمام شد
1089
قیمت : تماس بگیرید
close1089
کاربرد محصول بیماری De Quervain - کشیدگی/پیچ خوردگی مچ دست CMC- آسیب مفصل
تمام شد
2281
قیمت : تماس بگیرید
close2281
کاربرد محصول - مچ های ضعیف
تمام شد
4182
قیمت : تماس بگیرید
close4182
کاریرد محصول - بازسازی تاندون - بعد از عمل جراحی Perpherial - آسیب دیدگی عصب